Specialer

 
ES-Consult har siden stiftelsen løst en række opgaver i forbindelse med betydende bygge- og anlægsopgaver og desuden en række mere specielle opgaver i kategorien anvendt forskning. En meget vigtig del af firmaets virke har bestået i bygherreassistance samt teknisk rådgivning.
Herunder følger beskrivelser af en række af ES-Consult's specialer.

 

 

Stabilitet af konstruktioner

Introduktion

Medarbejdere hos ES-Consult har mange års erfaring i løsning af komplicerede stabilitetsproblemer knyttet til bærende konstruktioner. Problemerne har vedrørt søjleudknækning, kipning af bjælker, foldning af pladefelter eller en kombination af disse stabilitetsformer.
Visse problemer har været løst som egentlige forsknings- eller udviklingsopgaver, hvor resultaterne har været publiceret i ansete udenlandske tidsskrifter. Andre problemer er relaterede til konkrete konstruktioner, hvor en dybere analyse har ført til optimale og økonomiske løsninger.

Særlige opgaver

I forbindelse med projektering af kraftværksbyggerier har det til nedføring af de meget store laster fra kedelstativet været aktuelt at benytte en søjletype, der kombinerede stor bæreevne mht. plan og rumlig udknækning med god materialeøkonomi og mulighed for enkle tilslutninger af øvrige konstruktionsdele. Løsningen var et korsformet søjleprofil, hvor bæreevnen mht. torsionsudknækning blev afgørende forbedret ved tilvejebringelse af en vierendeelvirkning gennem påsvejsning af tværplader.
Ligeledes i forbindelse med projektering af kraftværksbyggerier er udviklet en metode til fastholdelse af trykstænger i nedføringsgitre - ikke ved anordning af sekundære gitterstænger på sædvanlig vis, men ved en simpel sammenkobling af træk- og trykstænger med enkle detaljer til følge.
I forbindelse med projektering af pipelines er der foretaget en vurdering af stabiliteten af rør med trykpåvirkning fra opvarmning, idet rørene blev  betragtet som bjælkesøjler i elastisk medium. I vurderingen måtte der tages hensyn til, at den elastiske fastholdelse kun var reel for en nedadrettet udbøjning, mens der for en opadrettet udbøjning var tale om en tværlast fra egenlasten og den overliggende jordmasse.
Som et yderligere eksempel på løsning af specielle stabilitetsproblemer kan nævnes et udviklingsarbejde vedrørende forbedring af bjælkers modstandsevne mht. kipning. Løsningen var at påsvejse rørformede tværafstivninger på bjælkens kropplade. Rørenes vridningsstivhed formindsker afgørende bjælketværsnittets tendens til hvælvning, og forøger derved den kritiske kipningslast. Metoden er gjort operationel ved udvikling af et EDB-program til løsning af de tilhørende differentialligninger. I et samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet blev metoden efterprøvet ved udførelse af laboratorieforsøg. Forsøgene viste god overensstemmelse med teorien og dokumenterede metodens anvendelighed.
 

Til top