Specialer

 
ES-Consult har siden stiftelsen løst en række opgaver i forbindelse med betydende bygge- og anlægsopgaver og desuden en række mere specielle opgaver i kategorien anvendt forskning. En meget vigtig del af firmaets virke har bestået i bygherreassistance samt teknisk rådgivning.
Herunder følger beskrivelser af en række af ES-Consult's specialer.

 

 

Projektgranskning

Introduktion

En væsentlig del af ES-Consults arbejdsområde har været projektgranskning af betydende danske anlægsprojekter.
Granskningen har typisk bestået i en systematisk gennemgang af projekterne - dvs. af specifikationer, tegninger osv. - for at sikre, at der er sammenhæng og overensstemmelse i selve  projektet og sammenhæng mellem projekt og projektgrundlag. Endvidere i en verifikation af, at projektet er fyldestgørende og ikke behæftet med mangler.
I en granskning kan det alt efter projektets karakter være relevant at foretage en vurdering af projektets opbygning og struktur samt af de benyttede løsningsprincipper f.eks. den konstruktive udformning.

Særlige opgaver

I forbindelse med opførelsen af de nye tribuner til Parken i København er der for Baltica Finans udført projektgranskning af stålkonstruktionerne til tagoverdækningen.  Gennemgangen  medførte bl.a. en modificering af den tekniske løsning henimod en bedre opfyldelse af bygherrens overordnede krav med hensyn til sikkerhed og konstruktiv udformning.
For A/S Storebæltsforbindelsen er der i forbindelse med Østbroen udført granskning af entreprenørens tilbud, af rådgiveres detailprojektering samt af institutters specialydelser vedrørende vindtekniske, geotekniske og hydrauliske forsøg.
For DSB-Rådgivning er der udført granskning af projektforslag til nye broer samt af det teknisk/juridiske udbudsmateriale til nye broer. Desuden er der udført granskning af projekter til havnearbejder.
For Øresundskonsortiet, Kyst-Kyst forbindelsen, er der udført projektgranskning af grundlaget for projekteringen (Technical Design Basis), af  projektforslaget samt af dokumenter for "Design and Construct"- udbudet. Forud for denne fase er der ydet bygherrerådgivning bestående af  udredningsarbejde vedrørende benyttelse af Eurocodes som normgrundlag for Technical  Design Basis samt vedrørende tekniske betingelser for rådgivningskonkurrencen.
For A/S Øresundsforbindelsen, Landanlæg, er der for Projekt Kastrup udført granskning af projektforslaget og af det beregningsmæssige grundlag (Design Requirements) for konstruktionerne. Endvidere er der udført granskning af kravspecifikationerne, og der er foretaget en sammenligning af det tekniske designgrundlag for Øresundsforbindelsens landanlæg og kyst-kyst anlæg, med henblik på at afdække eventuelle divergenser mellem de to projekter.
 

Til top

 
Luftfoto af Parken under udvidelse
CAD-billede af højbroen og tilslutningsbroer
Højbroen over Flinterenden