ES-Consults referencer

 
ES-Consult har siden stiftelsen i efteråret 1990 løst en række opgaver i forbindelse med betydende bygge- og anlægsopgaver og desuden en del mere specielle opgaver.
I det følgende er angivet en kort beskrivelse af firmaets vigtigste referencer.

Øresundskonsortiet, Kyst-Kyst forbindelsen:

Bygherrerådgivning omfattende udredningsarbejde vedrørende benyttelse af Eurocodes som del af Design Basis samt udformning af tekniske betingelser for rådgivningskonkurrencen. Forskellige tekniske udredninger  samt deltagelse i vurderingskomité for valg af rådgivere. Projektgranskning af Technical Design Basis samt af dokumenter for "Design and Construct" udbud.
Specialopgaver i forbindelse med skibsstød, tog-bro interaktion mv.
Analyse af skibsstød på bropiller.
Undersøgelser af komfort for togpassagerer i forbindelse med togets passage af tunnel og bro.
Bygherreassistance samt specialopgaver i "Design and Construct" fasen.
Bygherreassistance samt specialopgaver i forbindelse med forberedelse af drift og vedligehold.
Analyse af svingningsformer, forstærkning af brodrager af hensyn til kabelsvingninger samt projektering af svingningsdæmper til kabler.

A/S Øresundsforbindelsen, Landanlæg:

Granskning af detailprojekt for konstruktioner i forbindelse med Projekt Kastrup.
Granskning af kravspecifikationer med henblik på en sammenligning af Technical Design Basis for Landanlæg og for Kyst-Kyst anlæg.
Assistance ved udarbejdelse af indledende teknisk risikovurdering for udførelsesfasen af projekter under Landanlæg.
Deltagelse i tilsynsorganisationen for tunnelarbejderne i Projekt Kastrup.

A/S Storebæltsforbindelsen:

Bygherrerådgivning i forbindelse med Østbroen omfattende: Granskning af entreprenørernes tilbud, tekniske forhandlinger med entreprenører til og med
kontraktskrivning, forhandlinger med rådgivere vedrørende ydelsesbeskrivelser mv. Koordinering og granskning af: Implicerede rådgiveres detailprojektering, specialydelser fra institutter omfattende laboratorieforsøg (vindtekniske forsøg, geotekniske og hydrauliske forsøg), feltforsøg mv. Granskning og formulering af specialopgaver: Pålidelighedsundersøgelser, undersøgelser af aeroelastiske fænomener, skibsstødsopgaver mv. Rådgivning og assistance i forbindelse med forebyggelse af vindinducerede svingninger ved hjælp af tunede massedæmpere.
Detailprojektering af stålkonstruktionerne til Fyr W-26 beliggende nær den nye sejlrende gennem Storebælt.

DSB og Banestyrelsen:

Bygherreassistance i form af styring og project management for forskellige elektrotekniske projekter.
Assistance til udarbejdelse af time-cost planlægnings-systemer.
Projektledelse af DSB's udarbejdelse af kravspecifikationer til Øresundskonsortiet.
Detailprojektering af forspændte 1, 3 og 4 fags jernbanebroer, herunder hensyntagen til opnåelse af den mindst mulige forstyrrelse af togdriften.
Udarbejdelse af kvalitetshåndbog til DSB's havneafdeling.
Specialundersøgelse i forbindelse med præfabrikeret S-togs tunnelunderføring.
Assistance ved specifikation af nye sporskiftedrev til Banestyrelsens kommende højhastighedsstrækninger og forhandlinger med leverandører.
Assistance ved simuleringer af køredynamiske egenskaber af IC3 og IR4 tog.
Projektledelse af større udredningsopgave, der bl.a. skulle belyse "state of the art" vedrørende kræfter hjul/skinne ved kørsel med høj hastighed.
Assistance ved undersøgelse af køredynamiske egenskaber af DSB's nye S-tog.
Teknisk rådgivning og design af foranstaltninger til afhjælpning af svingninger i køreledninger for tog.

Vejdirektoratet:

Specialvurdering af problemer i forbindelse med dilatationsfuger i en større dansk bro.
Studier af nye inspektions-og vedligeholdelsesplatforme til brovedligeholdelse.
Dynamisk analyse af kabelautoværn på motorveje.
Vurdering af funktion af autoværn i midterrabatter belyst ved et studium af erfaringer, krav og CEN standarder.
Udarbejdelse af udbudsmateriale for udskiftning af de eksisterende kabelautoværn med stålautoværn.
Bistand i forbindelse med revision af vejregler for autoværn.
Bistand ved udbud, kontraktforhandling og evaluering i forbindelse med et forsknings- og udviklingsprojekt for højkvalitetsbeton (HETEK).
Bistand ved udbud og evaluering af tilbud i forbindelse med et forsknings- og udviklingsprojekt for plast-fiberarmering af betonbroer.
Tilsyn med udskiftning af ca. 60 km eksisterende kabelautoværn med stålautoværn.

ARBED, Luxembourg:

Udvikling af komposit dækløsning  (stål-beton) tilpasset danske forhold i forbindelse med højhusbyggeri.
Assistance ved tilbudsgivning.

Baltica Finans:

Bygherreassistance i forbindelse med stålkonstruktionerne (hovedtagkonstruktionen) i den nye Idrætspark i København. Denne assistance omfattede granskning af entreprenørens og rådgiverens projekt  og forhandling af en modificeret teknisk løsning, der imødekommer bygherrens overordnede krav mht. sikkerhed og konstruktiv udformning.

Danish Wave Power:

Kvalitetssikring af udviklingsprojekt vedrørende prototype for nyudviklet stempel bølgeenergimaskine. Opstilling af dynamisk beregningsmodel for maskinens virkemåde.
I samarbejde med Danish Wave Power deltager ES-Consult i et europæisk udviklingsprojekt "Offshore Wave Energy Converters, OWEC-1". ES-Consults bidrag til projektet består i opstilling af simple, dynamiske beregningsmodeller for 4 bølgeenergimaskiners virkemåde, herunder deres overlevelse under ekstreme
bølgeforhold.

Ahlsell-Gävle, Sverige/Danmark:

Assistance ved udarbejdelse af nyt katalog for tyndpladeprodukter for byggeområdet indeholdende bære-evnetabeller, konstruktive anvisninger mv.

STEELCON, Danmark:

Finite Element styrkeberegninger af skorsten ved udskæring for indføring af røgrør.
 

Energi E2:

Design af forstærkning og installation af tunede massedæmpere for en skorsten ved H. C. Ørstedsværket.

Rambøll:

Fastlæggelse af jordskælvspåvirkninger af en større hangar for Air Algerie.
Udarbejdelse af numeriske simuleringsmodeller for Point Absorbere for Energistyrelsen.
Rådgivning samt assistance i forbindelse med projekt for overdækning af Parken i København med et skydetag.
Design basis vedrørende panelfoldning til tagkonstruktionen ved Operaen i København.

IN-MIX AS:

Finite Element beregninger af komponenter til en silo-omrører i forbindelse med et projekt til kraftværket Nordjyllandsværket.

Haironville Danmark A/S:

Teknisk assistance med beregning af tyndpladekonstruktioner og udarbejdelse af katalogmateriale.

Brdr. Markussens Metalvarefabrik A/S:

Teknisk assistance i forbindelse med udformning og beregning af løftegrej.

SK-Energi:

Detailprojektering af stålkonstruktioner til Avedøre kraftvarmeværk blok II i samarbejde med NNR.

Erik K. Jørgensen A/S:

Projektgranskning samt deltagelse i tilsynet i forbindelse med ny terminalbygning i Københavns Lufthavn, Kastrup.

TMB Telecom Luxembourg:

Projektering af antennemaster og fastgørelser af antenner.

Norvin & Larsen A/S:

Projekt for indrulning af betonbrodæk for 3 jernbanebroer på Frederikssundbanen.

Louis Berger SA, Frankrig:

Designkontrol og -vejledning ved rekonstruktionen af kompositbroer i Serbien og Kosovo, samt ved skråstagsbroen Sloboda Bridge i Novi Sad. Under afsnittet "Aktuelt" findes en nærmere præsentation af projektet.

Gimsing & Madsen A/S:

Udarbejdelse af udbudsprojekt for en 85 m lang 4-fags jernbanebro i forspændt beton over Frederikssundsvej på Frederikssundbanen.

Broconsult:

Analyse af bygningsstabiliteten i forbindelse med udvidelsen og ombygningen af Roskilde Bank.

Erhvervs- og Boligstyrelsen:

Assistance i forbindelse med udførelsen af brandtest af 5 tagpapelementer ved Svenska Provningsanstalt, Sverige. 

MarinBas Syd, Forsvarsministeriet, Sverige:

Afhjælpning af stagvibrationer i en 209m kommunikationsmast.

NIRAS A/S:

Projektlederassistance i forbindelse med projekt for et ca. 200.000m2 stort centerbyggeri i Ørestaden.
Detailprojektering af sti- og vejbroer til Amager Strandpark.
Projekteringsydelser i forbindelse med projekt for koncertsalen samt Segment 2 i DR Byen i Ørestaden.
Projekteringsydelser i forbindelse med Cityringen i Malmø.

Byggedirektoratet:

Designgennemgang af projektet for det nye Rigsarkiv i København, med særlig fokus på robusthed og brandsikkerhed.

Carl Bro A/S:

Designgennemgang og assistance i forbindelse med design af funderingen af offshore vindmøller ved Middelgrunden, København.

UNIGLAS:

Design af en glasafskærmning af taget over rotunden ved Københavns Lufthavn, Kastrup.

Danmarks Tekniske Universitet:

ES-Consult deltager i DTUs undervisning og er ansvarlig for kurser i faget konstruktionslære.

Dansk Standard:

ES-Consult er meget aktiv inden for normarbejdet og har deltagere i adskillige normudvalg under DS. Udover normudvalgsarbejdet udfører ES-Consult for DS oversættelse af både danske og europæiske normer.

Statens Teknisk Videnskabelige Forskningsråd:

ES-Consult har i samarbejde med de tekniske universiteter udført og udfører forskning inden for en række projekter støttet af STVF, bl.a.: Tværsnitsdeformationer i tyndvæggede bjælker, Tilskuertribuners dynamik, Dynamiske dæmpningsmekanismer i konstruktioner og materialer.

Andre aktiviteter:

ES-Consults direktør er medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) og er censor ved DTU og AUC. Har endvidere været "fadder" for 15 erhvervs-Ph.D. uddannelser iværksat under ATV.
Endvidere er ES-Consults direktør gæsteprofessor ved University College London.
I perioden 1994 til 1997 har en ansat i ES-Consult gennemført et erhvervsforsker Ph.D.-studium over emnet "Ikke-lineære dynamiske systemer med diskrete og kontinuerte elementer".